Regulamin

Regulamin sklepu

Regulamin sprzedaży internetowej firmy: CN ADRIATIC IZABELA RADECKA

Informacja o Firmie:

Sklep internetowy działający pod adresem nurkowewakacje.com  prowadzony jest przez CN ADRIATIC IZABELA RADECKA z siedzibą  ul. Toszecka 101/104, 44-117 Gliwice, Polska, NIP 969-11-96-251, REGON 243556114
Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu nurkowewakacje.com są przetwarzane przez  CN ADRIATIC IZABELA RADECKA z siedzibą  ul. Toszecka 101/104, 44-117 Gliwice, Polska, NIP 969-11-96-251, REGON 243556114
Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:
Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronie nurkowewakacje.com/profil/edytuj w zakładce "Konto użytkownika". Klient po zarejestrowaniu ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. 
Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Ceny

Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie nurkowewakacje.com są wyrażone w złotych polskich (PLN).
Ceny w sklepie stacjonarnym mogą różnić się od cen prezentowanych na stronach sklepu internetowego.

Zamówienia

Sklep internetowy nurkowewakacje.com umożliwia Klientom:
Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie nurkowewakacje.com kierowane przez CN ADRIATIC IZABELA RADECKA do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.
Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę nurkowewakacje.com lub e-mail: info@nurkowewakacje.com.
Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

Dostawa

Towar zamówiony w sklepie internetowym nurkowewakacje.com dostarczany jest za pośrednictwem przewoźnika ……....  lub Poczta Polska.
Na czas otrzymania przesyłki składa się:
Wraz z towarem wydawane są: faktura VAT albo paragon fiskalny. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić fakt w celu uzupełnienia braków.
 
Sposoby płatności

Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:
Przed wydaniem towaru klientowi:
W momencie odbioru towaru:
CN ADRIATIC IZABELA RADECKA może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez CN ADRIATIC IZABELA RADECKA jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż na raty).

Zwrot towaru przez konsumenta

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. 
Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia doręczenia rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem lub załączyć do przesyłki ze zwracanym towarem.
Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży.  Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko co otrzymał (wraz z dokumentem zakupu).
W sytuacji, gdy konsument zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia ust. 2, umowę kupna/ sprzedaży uważa się za nie zawartą. Konsumentowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu.
Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, dotyczy także sprzedaży ratalnej, przy umowach zawieranych na odległość.
Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).
Sprzedawca zwróci konsumentowi oprócz równowartości ceny towaru koszty doręczenia mu zamówionego towaru – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie.
Procedura reklamacji towarów zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego nurkowewakacje.com
Jeżeli zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową, koszty zwrotu przesyłki pokrywa CN ADRIATIC IZABELA RADECKA. Zgłoszona wada lub niezgodność towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania.
Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe
Sposób dostarczenia towaru w ramach reklamacji:
Postanowienia końcowe

CN ADRIATIC IZABELA RADECKA ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).
W stosunku do sprzedaży towarów niekonsumpcyjnych sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej nurkowewakacje.com.
Regulamin Sklepu Internetowego CN ADRIATIC IZABELA RADECKA nie ogranicza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 1971, nr 27, poz. 252 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych prawa konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Tytuł projektu: „Usprawnienie systemu sprzedaży w firmie.”

UE

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 3 Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.