Aktualności

Ogólnopolska Wypożyczalnia sprzętu nurkowego

2020-06-29

Ogólnopolska Wypożyczalnia sprzętu nurkowego! Chcesz wypożyczyć niezawodny sprzęt na wyjazd, na kurs, na basen? Przetestować sprzęt przed kupnem? Skorzystaj z usług profesjonalnej ogólnopolskiej wypożyczalni najwyższej jakości sprzętu nurkowego. Oferta door to door- rezerwujesz sprzęt online i czekasz na kuriera. Gwarantujemy wyjątkowo atrakcyjne ceny oraz niezawodny serwis. U nas możesz liczyć na uczciwą i fachową poradę.

Ogólnopolska Wypożyczalnia sprzętu nurkowego!

Chcesz wypożyczyć niezawodny sprzęt na wyjazd, na kurs, na basen?

Przetestować sprzęt przed kupnem?

Skorzystaj z usług profesjonalnej ogólnopolskiej wypożyczalni najwyższej jakości sprzętu nurkowego.

Oferta door to door- rezerwujesz sprzęt online i czekasz na kuriera.

Gwarantujemy wyjątkowo atrakcyjne ceny oraz niezawodny serwis. U nas możesz liczyć na uczciwą i fachową poradę.

Rabaty na długoterminowe wypożyczenia!

Sprzęt Cena 
ABC Maska-Fajka-Płetwy 20,00 zł
Automat 25,00 zł
Automat czysty tlenowo 45,00 zł
Balast 15,00 zł
Bojka 15,00 zł
Butle 15,00 zł
Buty neoprenowe 15,00 zł
Kaptur neoprenowy 15,00 zł
Kompas 20,00 zł
Komplet sprzętu 125,00 zł
Komputer nurkowy 35,00 zł
KRW jacket 25,00 zł
KRW skrzydło+płyta 35,00 zł
Latarka akumulatorowa 35,00 zł
Latarka zwykła 20,00 zł
Ocieplacz do skafandra suchego 25,00 zł
Rękawiczki neoprenowe 15,00 zł
Skafander "shorty" - docieplenie 15,00 zł
Skafander mokry 25,00 zł
Skafander suchy 150,00 zł
Stage z uprzężą 25,00 zł
Twin set 35,00 zł

 

REGULAMIN WYPOŻYCZLANI CN ADRIATIC OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 23.12.2019 ROKU


§ 1. Postanowienia ogólne.


1. Wypożyczalnia sprzętu do nurkowania CN ADRIATIC (dalej: „Wypożyczalnia”), dostępna na stronie internetowej pod adresem www.portalnurkowy.pl/regulamin-wypożyczalni, prowadzona jest przez Izabelę Radecką, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: CN ADRIATIC Izabela Radecka, ul. Toszecka 101/104, 44-117 Gliwice, Polska, NIP 9691196251, REGON 243556114. 
2. Dane kontaktowe Wypożyczalni: (i) adres dla doręczeń: CN ADRIATIC Izabela Radecka, ul. Nadrzeczna 70, 16-300 Augustów (ii) e-mail: obsluga@portalnurkowy.pl lub biuro@cn-adriatic.pl, (iii) telefon: 48 516 840 950 oraz: +48 604 54 54 90 (opłata jak za połączenie telefoniczne, zgodnie z taryfą dostawcy usług, z którego korzysta Klient).
3. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb zawierania Umów Najmu z Klientem na odległość za pośrednictwem Wypożyczalni zarówno przez konsumentów, jak i przedsiębiorców wypożyczających sprzęt do nurkowania w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
4. Słowa i wyrażenia pisane w niniejszym Regulaminie z wielkiej litery mają następujące znaczenie:
(1) Wynajmujący oznacza Izabelę Radecką, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: CN ADRIATIC Izabela Radecka, ul. Toszecka 101/104, 44-117 Gliwice, Polska, NIP 9691196251, REGON 243556114;
(2) Wypożyczalnia oznacza wypożyczalnię sprzętu do nurkowania CN ADRIATIC prowadzoną przez Izabelę Radecką, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: CN ADRIATIC Izabela Radecka, ul. Toszecka 101/104, 44-117 Gliwice, Polska, NIP 9691196251, REGON 243556114, dostępną na stronie internetowej pod adresem www.portalnurkowy.pl;
(3) Regulamin oznacza niniejszy regulamin Wypożyczalni; 
(4) Klient oznacza: (i) osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, (ii) osobę prawną, (iii) jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta z Wypożyczalni, w tym w szczególności - na zasadach określonych w Regulaminie – zawiera lub zamierza zawrzeć z Wynajmującym umowę najmu sprzętu do nurkowania, tj. wypożycza lub zamierza wypożyczyć sprzęt do nurkowania;
(5) Konsument oznacza Klienta będącego osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową;
(6) Dni Robocze oznaczają dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 
(7) Zamówienie oznacza oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Wypożyczalni lub pocztą elektroniczną na adres: obsluga@portalnurkowy.pl lub biuro@cn-adriatic.pl, w którym Klient wskaże: (i) rodzaj Sprzętu, który zamierza wypożyczyć, (ii) okres, na który Sprzęt ma zostać wypożyczony, (iii) rodzaj płatności, (iv) sposób dostawy Sprzętu, (vi) miejsce wydania produktu, (vii) dane Klienta, które to oświadczenie stanowić będzie jednocześnie złożenie Wynajmującemu przez Klienta oferty zawarcia Umowy Wypożyczenia wybranego Sprzętu;
(8) Formularz Zamówienia oznacza formularz elektroniczny dostępny na stronie internetowej Wypożyczalni umożliwiający złożenie Klientowi Zamówienia oraz określenie warunków Umowy Wypożyczenia, w tym w szczególności opłaty za najem (wypożyczenie) Sprzętu, sposobu jego dostawy do Klienta i płatności;
(9) Sprzęt oznacza dostępną w Wypożyczalni rzecz ruchomą, stanowiącą sprzęt lub element sprzętu do nurkowania;
(10) Umowa, Umowa Wypożyczenia oznacza umowę najmu Sprzętu zawieraną pomiędzy Klientem a Wynajmującym za pośrednictwem Wypożyczalni na odległość bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość;
(11) Kaucja oznacza określoną kwotę pieniędzy odpowiadającą wartości odtworzeniowej Sprzętu będącego przedmiotem Umowy, pobieraną przez Wynajmującego na zabezpieczenie roszczeń Wynajmującego w stosunku do Klienta wynikających z Umowy, w szczególności: (i) roszczeń związanych z utratą lub uszkodzeniem Sprzętu w czasie, w którym ryzyko utraty lub uszkodzenia Sprzętu obciążało Klienta, (ii) roszczeń o zwrot Sprzętu, w tym w stanie kompletnym; (iii) roszczeń o zapłatę Kary Umownej;
(12) Kara umowna oznacza opłatę, do uiszczenia której na rzecz Wynajmującego zobowiązany jest Klient w następujących sytuacjach: (i) opóźnienie w zwrocie Sprzętu Wynajmującemu po zakończeniu Umowy, (ii) brak zwrotu Sprzętu Wynajmującemu po zakończeniu Umowy. Kara umowna naliczana jest za każdą dobę opóźnienia w zwrocie Sprzętu.
(13) Cennik oznacza zestawienie wysokości opłaty za wypożyczenie dostępnych w Wypożyczalni sprzętów, wartości odtworzeniowej Sprzętu / Kaucji. 
5. Regulamin określa zasady działania Wypożyczalni, w szczególności zasady zawierania oraz wykonywania Umów Wypożyczenia. 
6. Do korzystania z Wypożyczalni, w tym do przeglądania możliwych do wypożyczenia sprzętów do nurkowania oraz składania Zamówień, niezbędne jest: (i) posiadanie komputera lub innego urządzenia z dostępem do Internetu, (ii) posiadanie przeglądarki internetowej, (iii) posiadanie poczty elektronicznej.
7. Klient zobowiązany jest do korzystania z Wypożyczalni w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami Regulaminu. Klient zobowiązany jest do podawania prawdziwych, zgodnych ze stanem faktycznym danych.
8. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia oraz przerwy w funkcjonowaniu Wypożyczalni spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Wypożyczalni z infrastrukturą techniczną Klienta.
9. Złożenie Zamówienia przez Klienta na Sprzęt dostępny w Wypożyczalni odbywa się bez zakładania konta w sposób opisany w Regulaminie.
10. Sprzęt do nurkowania podlegający wypożyczeniu jest wyłączną własnością Izabeli Radeckiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą: CN ADRIATIC Izabela Radecka, ul. Toszecka 101/104, 44-117  Gliwice, Polska, NIP 9691196251, REGON 243556114
11. Opłaty za wypożyczenie w Wypożyczalni sprzętu do nurkowania są podane w złotych polskich i są cenami zawierającymi podatki (ceny brutto). 
12. Ostateczna kwota do zapłaty przez Klienta zawiera opłatę za wypożyczenie Sprzętu oraz ewentualne koszty dostawy Sprzętu do Klienta (transport, dostawa, usługi pocztowe), o których Klient jest informowany w chwili składania Zamówienia, jak również w treści Umowy podpisywanej przez Klienta.
13. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Wypożyczalni poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. Nie stanowią one również zapewnienia Wynajmującego.
14. Zdjęcia i opisy Sprzętu zamieszczone na stronie internetowej Wypożyczalni mają charakter poglądowy i mają na celu umożliwienie Klientowi wyrobienie sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach Sprzętu. W szczególności wygląd Sprzętu na fotografiach prezentowanych na stronie internetowej Wypożyczalni może różnić się w niewielkim stopniu od wyglądu sprzętu wydawanego Klientowi. Powyższe nie dotyczy udostępnionych na stronie internetowej Wypożyczalni specyfikacji technicznych, marki i modelu towaru.


§ 2. Zawarcie Umowy.


1. Klient dokonuje wyboru Sprzętu oraz zgłasza Wynajmującemu zamiar zawarcia Umowy Wypożyczenia Sprzętu za pośrednictwem Formularza Zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową Wypożyczalni www.portalnurkowy.pl lub pocztą elektroniczną na adres: obsluga@portalnurkowy.pl lub biuro@cn-adriatic.pl, z tym jednak, iż Zamówienia przyjmowane są do realizacji w dni robocze. 
2. Niezbędnym elementem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed zakończeniem składania Zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta Regulaminu uniemożliwia zawarcie Umowy Wypożyczenia.
3. Celem złożenia Zamówienia należy: (i) wybrać zamawiany Sprzęt, (ii) wypełnić Formularz Zamówienia poprzez oznaczenie w Formularzu Zamówienia Sprzętu, który ma być przedmiotem Umowy, wpisanie imion i nazwiska Klienta, adresu zamieszkania, numeru PESEL, adresu na który ma nastąpić dostawa Sprzętu, (iii) wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Sprzętu), (iv) wpisać dane do faktury, (v) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności, (vi) kliknąć przycisk “Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
4. Elementem procedury składania Zamówienia jest podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w Formularzu Zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania Zamówienia w celu realizacji i obsługi Zamówienia złożonego w Wypożyczalni. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu złożenia Zamówienia oraz zawarcia Umowy.
5. Sprzęt zamówiony w Wypożyczalni może zostać dostarczony na terenie Polski. Dostawa poza granice Polski jest możliwa wyłącznie po indywidualnym uzgodnieniu warunków. 
6. Informacja o całkowitej wartości Zamówienia, która obejmuje opłatę za wypożyczenie (najem) sprzętu oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Wypożyczalni w trakcie składania Zamówienia, chyba że w drodze indywidualnych negocjacji strony uzgodniły odmienne warunki Umowy. Podane koszty stanowią całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru. 
7. Aż do momentu kliknięcia przycisku „Zamawiam” Klient ma prawo modyfikowania Zamówienia lub rezygnacji z Zamówienia. 
8. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Wynajmującemu oferty zawarcia Umowy Wypożyczenia Sprzętu określonego w Zamówieniu. 
9. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu Zamówienia zostanie wysłana przez Wynajmującego wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia.
10. Po otrzymaniu Zamówienia Wynajmujący sporządzi na piśmie Umowę Wypożyczenia, w której określone zostaną wskazane w Zamówieniu warunki wypożyczenia Sprzętu, w tym w szczególności: określenie Sprzętu, który ma być przedmiotem Umowy, adres na który ma nastąpić dostawa Sprzętu, okres, na który Sprzęt jest wypożyczany, wysokość opłaty za wypożyczenie (najem) Sprzętu, koszty dostawy Sprzętu do Klienta, wysokość Kaucji, rachunek bankowy, na który należy wpłacić opłatę za wypożyczenie Sprzętu, termin uiszczenia opłaty za wypożyczenie Sprzętu, kosztów dostawy oraz Kaucji, wysokość Kar Umownych, zasady odpowiedzialności Klienta. Umowa zostanie sporządzona w dwóch egzemplarzach, podpisana przez Wynajmującego i wysłana listem poleconym na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
11. Klient podpisuje przesłaną przez Wynajmującego Umowę i odsyła jeden jej podpisany przez siebie egzemplarz do Wynajmującego na adres: CN ADRIATIC Izabela Radecka, ul. Nadrzeczna 70, 16-300 Augustów. Koszty odesłania podpisanej Umowy do Wynajmującego ponosi Klient.
12. Umowa zostaje zawarta z chwilą wysłania Wynajmującemu podpisanej przez Klienta Umowy. Umowa jest zawierana pod warunkiem uiszczenia przez Klienta pełnej kwoty opłaty za wypożyczenie, kosztów dostawy oraz Kaucji we wskazanym w Umowie terminie.
13. W przypadku, gdy Klient nie ureguluje w terminie przewidzianym w Umowie płatności, o których mowa w § 2 ust. 12 Regulaminu lub uiści je w niepełnej wysokości Umowa ulega rozwiązaniu.


§ 3. Dostawa Sprzętu oraz płatność.


1. Klient ma do wyboru następujące sposoby dostawy lub odbioru zamówionego Sprzętu: (i) przesyłka pocztowa, (ii) przesyłka kurierska, (iii) odbiór osobisty (możliwy jest tylko po uprzednim indywidualnym uzgodnieniu).
2. Dostawa Sprzętu odbywa się wyłącznie na terenie Polski. Dostawa poza granice Polski jest możliwa wyłącznie po indywidualnym uzgodnieniu warunków dostawy, w tym wysokości kosztów dostawy.
3. Klient może skorzystać z następujących metod płatności: (i) płatność przelewem, (ii) płatność przelewem on-line, (iii) płatność kartą płatniczą.
4. Odbiór osobisty Sprzętu jest bezpłatny.
5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania wskazanego w Umowie rachunku bankowego Wynajmującego kwotą opłaty za wypożyczenie, kosztów dostawy oraz Kaucji.
6. Do każdej zawartej Umowy Wypożyczenia wystawiany jest paragon fiskalny.
7. Klient ma możliwość uzyskania faktury VAT. W celu uzyskania faktury VAT niezbędne jest poinformowanie Wynajmującego o potrzebie uzyskania faktury VAT w trakcie wypełniania Formularza Zamówienia.


§ 4. Opłaty. Kaucja.


1. Za wypożyczenie (najem) Sprzętu pobierana jest opłata. Wysokość opłaty uzależniona jest od rodzaju Sprzętu i określona jest w Cenniku zamieszczonym na stronie internetowej Wypożyczalni.
2. Okresem rozliczeniowym jest doba liczona od godz. 8:00 rano.
3. Opłata jest naliczana za każdą rozpoczętą dobę, począwszy od dnia następnego po dniu, w którym Sprzęt został odebrany przez Klienta do dnia, w którym sprzęt został zwrócony Wynajmującemu włącznie.
4. Dostawa Sprzętu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa stanowi inaczej. Koszty dostawy Sprzętu (transport, dostarczenie, usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronie internetowej Wypożyczalni oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową.
5. Wysokość Kaucji odpowiada wartości odtworzeniowej Sprzętu będącego przedmiotem Umowy Wypożyczenia i określona jest w Cenniku zamieszczonym na stronie internetowej Wypożyczalni.
6. Kaucja może zostać uiszczona w formie płatności przelewem, płatności przelewem on-line albo płatności kartą płatniczą.
7. Kaucja jest nieoprocentowana.
8. Kaucja jest zwracana Klientowi w pełnej wysokości po zwrocie Sprzętu w terminie przewidzianym w Umowie, kompletnego, nieuszkodzonego, w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie. 
9. W przypadku wyboru przez Klienta: (i) płatności przelewem, płatności przelewem on-line albo płatności kartą płatniczą - Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Wypożyczenia, (ii) płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki - Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki dokonanym nie później niż w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, o ile nic innego nie zostało uzgodnione indywidualnie - w przeciwnym razie Umowa ulega rozwiązaniu.
10. W przypadku, gdy Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Sprzęt zostanie wysłany przez Wynajmującego niezwłocznie po otrzymaniu płatności, chyba że w Umowie uzgodniony późniejszy termin dostawy Sprzętu, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.


§ 5. Wykonanie Umowy.


1. Odbierając Sprzęt Klient zobowiązany jest sprawdzić stan techniczny oraz kompletność wypożyczonego Sprzętu.
2. Kwitując odbiór Sprzętu bez zastrzeżeń Klient potwierdza, iż otrzymał Sprzęt zgodnie z treścią Umowy, Sprzęt jest pozbawiony wad, nieuszkodzony oraz w dobrym stanie technicznym.
3. Z chwilą odebrania Sprzętu przez Klienta na Klienta przechodzą wszelkie ryzyka związane z utratą lub uszkodzeniem Sprzętu.
4. Klient zobowiązany jest do dbałości o Sprzęt będący przedmiotem Umowy oraz do wykorzystywania go bezpiecznie i w sposób zgodny z przeznaczeniem. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek nieprawidłowego lub niezgodnego z przeznaczeniem używania Sprzętu.
5. Klient nie jest uprawniony do podnajmowania ani użyczania Sprzętu osobom trzecim bez pisemnej zgody Wynajmującego. 
6. Klient nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek napraw oraz ingerencji w Sprzęt – zarówno samodzielnie, jak i zlecania ich osobom trzecim.
7. Klient zobowiązany jest do zwrotu sprzętu w stanie niepogorszonym, jednak nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie Sprzętu użytkowanego zgodnie z przeznaczeniem.
8. Klient zobowiązany jest do zwrotu Sprzętu w terminie określonym w Umowie.
9. W przypadku niezwrócenia Sprzętu przez Klienta lub dokonania zwrotu Sprzętu po terminie określonym w Umowie, Klient zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Wynajmującego za każdą dobę opóźnienia w zwrocie Sprzętu Kary umownej w wysokości 100% określonej w Cenniku opłaty za wypożyczenie Sprzętu za dobę. Kwota Kary umownej z tego tytułu nie może być wyższa  niż określona w Cenniku wartość odtworzeniowa Sprzętu. 
10. Klient upoważnia niniejszym Wynajmującego do potrącenia naliczonej Kary umownej, o której mowa w § 5 ust. 9 Regulaminu z wpłaconej przez Klienta Kaucji. 
11. W razie zwrotu sprzętu niekompletnego lub uszkodzonego Klient zobowiązany jest do naprawienia szkody poniesionej przez Wynajmującego z tego tytułu.
12. Klient upoważnia niniejszym Wynajmującego do potrącenia kwoty odpowiadającej wartości poniesionej szkody, o której mowa w § 5 ust. 11 Regulaminu z wpłaconej przez Klienta Kaucji. 


§ 6. Odstąpienie od Umowy.


1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 roku, poz. 827 z późn. zm.) Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od tej Umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z tym jednak zastrzeżeniem, iż Klient traci prawo odstąpienia od Umowy z chwilą odebrania Sprzętu przez Klienta, zgodnie z art. 38 pkt 1) ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 roku, poz. 827 z późn. zm.).
2. Bieg terminu do złożenia oświadczenia określonego w § 6.1 Regulaminu rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy.
3. Konsument może odstąpić od Umowy składając Wynajmującemu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
4. Oświadczenie może być wysłane pocztą poprzez przesłanie oświadczenia na adres Wynajmującego: CN ADRIATIC Izabela Radecka, ul. Nadrzeczna 70, 16-300 Augustów lub CN ADRIATIC Izabela Radecka ul. Lipcowa 24/11, 44-113 Gliwice. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 roku, poz. 827 z późn. zm.), jednak nie jest to obowiązkowe.
5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Wynajmujący niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
6. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy zawartej na odległość, Umowę uważa się za niezawartą.
7. W przypadku, kiedy po wysłaniu przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, a przed jego doręczeniem Wynajmującemu Wynajmujący wyśle Sprzęt do Klienta, Klient zobowiązany jest do odmowy odbioru przesyłki zawierającej Sprzęt.
8. W razie gdyby Klient, pomimo wcześniejszego wysłania Wynajmującemu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, odebrał jednak przesyłkę zawierającą Sprzęt będzie to równoznaczne z cofnięciem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, na co Wynajmujący wyraża niniejszym zgodę.
9. W przypadku odstąpienia od Umowy Wynajmujący zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Wynajmującego.
10. Zwrotu płatności Wynajmujący dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami. Zwrot płatności uiszczonej gotówką przy odbiorze osobistym nastąpi przelewem na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy.
11. Wynajmujący może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Sprzętu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


§ 7. Reklamacje.


1. Przedmiotem Umowy Wypożyczenia jest Sprzęt kompletny, sprawny, posiadający niezbędne atesty i przeglądy. Wynajmujący dokłada staranności, aby spełnić uzasadnione oczekiwania Klienta w stosunku do jakości sprzętu.
2. W przypadku, kiedy Klient nie zbadał sprzętu w momencie jego odbioru i nie zgłosił zastrzeżeń domniemywa się, iż Sprzęt został wydany w dobrym stanie technicznym i przydatnym do umówionego użytku.
3. Jeżeli Sprzęt ma wady, które ograniczają jej przydatność do umówionego użytku, Klient może żądać odpowiedniego obniżenia czynszu za czas trwania wad.
4. Jeżeli w chwili wydania Klientowi Sprzęt miał wady, które uniemożliwiają przewidziane w Umowie używanie rzeczy albo jeżeli wady usunąć się nie dadzą, Klient może wypowiedzieć Umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia.
5. Roszczenie o obniżenie opłaty za wypożyczenie z powodu wad Sprzętu, jak również uprawnienie do niezwłocznego wypowiedzenia Umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli w chwili zawarcia umowy wiedział o wadach.
6. Wszelkie reklamacja należy zgłosić pisemnie na adres: CN ADRIATIC Izabela Radecka, ul. Nadrzeczna 70, 16-300 Augustów. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres do doręczeń, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na które ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient chce otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę zawarcie Umowy, opis reklamowanego Sprzętu, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Wynajmującemu kopię Umowy.
7. Reklamację można złożyć korzystając z formularza dostępnego na stronie internetowej Wypożyczalni w zakładce „Zwroty i reklamacje”, który stanowi jedynie przykład, z którego Klient może skorzystać. 
8. Wynajmujący rozpatrzy reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany w sposób wskazany przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym. 
9. W przypadku braków lub wątpliwości dotyczących złożonej przez Klienta reklamacji, Wynajmujący zwróci się do Klienta o uzupełnienie zgłoszenia reklamacyjnego w sposób wskazany przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym jako sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.


§ 8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.


1. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
2. Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidualnego sporu między Konsumentem a Wynajmującym korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (i) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), (ii) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), (iii) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Wynajmującym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
4. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń składając skargę za pośrednictwem platformy internetowej, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


§ 9. Dane osobowe.


1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO - oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).
2. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Wypożyczalni przy składaniu Zamówienia jest Izabela Radecka, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: CN ADRIATIC Izabela Radecka, ul. Toszecka 101/104, 44-117 Gliwice, Polska.
3. Szczegółowe uregulowania dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów przez Administratora opisane są w zakładce: „Polityka prywatności”.


§ 10. Postanowienia końcowe.


1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, w szczególności, gdy: (i) nastąpi zmiana przepisów prawa, (ii) nastąpi zmiana sposobów płatności lub dostaw, (iii) potrzeba wynika z przyczyn organizacyjnych. 
2. O zmianach w Regulaminie Klient zostanie poinformowany poprzez umieszczenie na stronie internetowej Wypożyczalni www.portalnurkowy.pl wiadomości o zmianach w Regulaminie, w której zostanie zawarte zestawienie wprowadzonych zmian Regulaminu. Informacja na stronie Wypożyczalni www.portalnurkowy.pl będzie dostępna przez okres 30 dni od dnia jej umieszczenia. Informacja o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni przed wejściem w życie zmian Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu wszystkie Umowy zawarte przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu, będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia Umowy. 
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r, nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 poz. 123 z późn. zm.), ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r., poz. 134 z późn. zm.). 
4. Umowy zawierane są w języku polskim. 
5. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Wypożyczalni www.portalnurkowy.pl.
6. Załącznikiem do Regulaminu jest wzór formularza odstąpienia od Umowy, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.12 2019 roku i stosuje się go do Umów zawartych od tego dnia.


 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU WYPOŻYCZALNI CH ADRIATIC

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Adresat: []

ul. [] nr []

[]-[] []

e-mail: []

Ja ……………………………/My …………………………………, niniejszym informuję/niniejszym informujemy o moim/o naszym odstąpieniu od umowy wypożyczenia (najmu) następującego sprzętu do nurkowania:

……………………………………….…… - opłata ………………….. zł,

…………………………………….……….- opłata ………………….. zł.

Data zawarcia umowy ………………

 

Data sporządzenia niniejszego oświadczenia ………………………..

Imię i nazwisko konsumenta/ konsumentów ……………………………

Adres konsumenta/konsumentów ……………………………….

……………………………………………………………………………………

Numer rachunku bankowego do zwrotu płatności (dotyczy Produktów, za które uiszczono płatność za pobraniem lub gotówką przy odbiorze osobistym):

…………………………………………………………………………………….

 

 

Podpis konsumenta/konsumentów (jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Tytuł projektu: „Usprawnienie systemu sprzedaży w firmie.”

UE

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 3 Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.